Yazılım Eğitim

Yeni Haberler

Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili çıkmış sorular ve cevapları | Ebubekir Bastama

 

Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili çıkmış sorular ve cevapları


1)Hâlide Edip, Yunus Nadi, Ahmet Emin, Velid

Ebuzziya, Celal Nuri, Necmettin Sadak gibi devrin

önemli aydınlarının kurduğu cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pontus Rum Cemiyeti

b) Kilikyalılar Cemiyeti

c) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

d) Wilson Prensipleri Cemiyeti

e) Kürt Teali Cemiyeti


2)“Lügat manası mektup olup, bu tabir Osmanlı

Devleti’nde herhangi bir göreve, hizmete tayin

veya maaş tahsisi yahut da unvan ve nişan

verilmesi, bir muafiyet veya imtiyaz verilmesi

dolayısıyla hazırlanan fermanlar için

kullanılmıştır.”

Şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

a) İltizam

b) Hassa

c) Hüccet

d) Berat

e) Ferman


3)Misak-ı Millî Kararları’nda aşağıdakilerden

hangisi konu edilmemiştir?

a) Batı Trakya

b) Borçlar

c) Azınlık hakları

d) Cumhuriyet idaresi

e) Vatanın bütünlüğü


4)Osmanlı tarihinde çok partili yaşamın görüldüğü

dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Atatürk Dönemi

b) Lale Devri

c) Tanzimat Dönemi

d) II. Meşrutiyet Dönemi

e) I. Meşrutiyet Dönemi


5)Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’yi

destekleyen gazetelerden biri değildir?

a) Sebil’ür Reşad

b) Yeni Gün

c) Albayrak

d) Alemdar

e) Açıksöz


6)Balkan Savaşları sonunda aşağıdaki fikir

akımlarından hangisi ön plana çıkmıştır?

a) Adem-i Merkezîyetçilik

b) İslamcılık

c) Osmanlıcılık

d) Türkçülük

e) Batıcılık


7)Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş dünyayı ve bu

ölçütlerde yaşamayı ifade eder?

a) Çağdaşlık

b) İnkılap

c) Rönesans

d) Evrim

e) Tekamül


8)Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra

Osmanlı topraklarını işgale başlayan ilk İtilaf

Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere

b) Romanya

c) İtalya

d) Yunanistan

e) Fransa


9)Atatürk; “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz

inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını

tamamen modern ve bütün anlamı ve biçimiyle

uygar bir toplumsal heyet durumuna getirmektir”

sözüyle aşağıdakilerden hangisinin amacını

belirtmiştir?

a) Çağdaşlaşma

b) İnkılap

c) Tekâmül

d) Islahat

e) Batılılaşma


10)I. Bu dönemin ünlü Sadrazamı Nevşehirli

Damat İbrahim Paşa’dır.

II. İlk defa yurt dışına elçiler gönderilmiştir.

III. Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri (1718-1730) ile

ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da

hangileri doğrudur?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I ve III

d) Yalnız III

e) I, II ve III


11)I. Yaşadıkları bölgeden hiç bir surette göç

etmemek

II. Halkı bilim, sanat, iktisat, din ve askerî alanda

örgütlemek

III. Yapılacak herhangi bir saldırıya karşı silahlı

savunma yapmak

Anadolu'da başlayan işgallere karşı kurulan ve

yukarıda programı anahatlarıyla verilen cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kilikyalılar

b) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye

c) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk

d) Millî Kongre

e) Trakya Paşaeli


12)II. Abdülhamit Dönemi’nde devletin resmî

ideolojisi olan fikir akımı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Turancılık

b) İslamcılık

c) Osmanlıcılık

d) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet

e) Batıcılık


13)Ünlü tarihçi G. Jaeschke’nin diplomasi şaheseri

olarark değerlendirdiği talimatname

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Havza Talimatnamesi

b) Misak-ı Millî Talimatnamesi

c) Sivas Komutanlar Talimanamesi

d) TBMM Talimatnamesi

e) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği Talimatnamesi


14)Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına

atanması hangi kongre sürecinde gerçekleşmiştir?

a) Sivas Kongresi

b) Oltu Şura Hükûmeti kongreleri

c) Erzurum Kongresi

d) Nazilli Kongresi

e) Trakya kongreleri


15)Türk İnkılabı’nın aksiyon safhası hangi tarihler

arasında gerçekleşmiştir

a) 1920-1925

b) Akılcılık ve bilim

c) Felsefe

d) 1919-1923

e) 1920-1938


16)Aşağıdakilerden hangisi İslamcılık fikrini

savunan fikir adamlarından biri değildir?

a) Muhammed Abduh

b) Babanzade Ahmet Naim

c) Mehmet Âkif

d) Gaspıralı İsmail

e) Cemaleddin Afganî


17)Derviş Vahdetî tarafından kurulan ve 31 Mart

İsyanı’nın çıkmasında etkili olan örgüt

aşağıdakilerden hangisidir?

a) İttihat ve Terakki Cemiyeti

b) İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

c) Teşebbüs-i Şahsî ve Âdem-i Merkeziyet

d) Cemiyet-i İslamiye Hareketi

e) Hürriyet ve İtilaf Fırkası


18)İslamcılık düşüncesi aşağıdaki padişahlardan

hangisi döneminde devletin resmî ideolojisi hâline

gelmiştir?

a) Abdülaziz

b) III. Selim

c) II. Abdülhamit

d) Abdülmecit

e) II. Mahmut


19)Millî Mücadele döneminde faaliyet gösteren

“Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan” cemiyeti

hangi ilimizde kurulmuştur?

a) Erzurum

b) Ankara

c) İzmir

d) Sivas

e) İstanbul


20)I. İslam dünyasının Batı karşısında askerî

başarısızlıklar yaşaması ve bunun sonucu büyük

sorunların ortaya çıkması

II. İslam dünyasının büyük bir kısmının

emperyalist devletlerce işgal edilmiş olması

III. Meşrutiyet Dönemi ve Fikir Hareketleri edilmiş

olması

IV. Gelişen Batı karşısında Müslüman aydınların

aşağılık kompleksine girmesi

V. Batı dünyasının İslam dünyasına karşı

oryantalist ve misyonerlik faaliyetlerine girmesi

Yukarıda hangi fikir akımının ortaya çıkış

sebepleri verilmiştir?

a) Osmanlıcılık

b) Sosyalizm

c) Batıcılık

d) Turancılık

e) İslamcılık


21)Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin I.

Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesi’ni açma

amaçlarından biri değildir?

a) Boğazları denetim altına almak

b) Rusya’ya yardım etmek

c) Bulgaristan’a silah yardımı sağlamak

d) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak

e) Savaşı kısa sürede sonlandırmak


22)Osmanlı Devleti'nde ilk defa dil, din, mezhep

farkına bakılmaksızın bütün vatandaşların yasalar

önünde eşit olduğu ilkesini getiren ve padişahın

kendisinin de bu yasalara uyacağını taahhüt ettiği

belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Islahat Fermanı

b) Mecelle

c) Hukuk-ı Aile Kararnamesi

d) Sened-i İttifak

e) Tanzimat Fermanı


23)Osmanlı Devleti’nde 1718 – 1730 yılları

arasında geçen döneme ne ad verilir?

a) Islahat Dönemi

b) Lale Devri

c) İnkılap Dönemi

d) II. Meşrutiyet Dönemi

e) II. Jön Türk Dönemi


24)I. Ucuz ham madde ve pazara olan ihtiyaç arttı.

II. Sömürgecilik yarışı başladı.

III. İşçi sınıfı, Sosyalizm gibi kavramlar tartışılmaya

başlandı.

Yukarıdaki maddeler hangisinin sonucudur?

a) Coğrafi Keşifler

b) Sanayi İnkılabı

c) Reform

d) Fransız İhtilali

e) Rönesans


25)Orta Asya’da eski Türk devlet geleneğine göre

ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması

âdetini ifade eden kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Timar

b) Berat

c) Saltanat

d) Ülüş

e) Mukataa


26)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni

çağının en itibarlı devleti yapan sebepler arasında

yer almaz?

a) Güçlü askerî teşkilatının olması

b) Kapıkulu sisteminin iyi işlemesi

c) Güçlü ekonomiye sahip olması

d) İlmiye sınıfının önemsenmesi

e) Farklı din, mezhep ve ırklara karşı oldukça katı

olması


27)Aşağıdakilerden hangisi ıslahat kelimesi ile eş

anlamlıdır?

a) Evrim

b) İhtilal

c) Devrim

d) Darbe

e) Reform


28)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda

(1915-1917) Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için

yapılan gizli anlaşmalardan biri değildir?

a) Ankara Antlaşması

b) St. Jean de Maurienne Anlaşması

c) İstanbul Anlaşması

d) Sykes-Picot Anlaşması

e) Balfour Deklarasyonu


29)Mondros Mütarekesi’nde “Altı Doğu

Vilayetinde (Vilayet-i Sitte) bir Ermeni Devleti

kurulması” fikri, mütarekenin kaçıncı maddesinde

ifade edilmiştir?

a) 7

b) 27

c) 24

d) 2

e) 12


30)Osmanlı Devleti'nde Avrupai tarzda yenilikler

ilk olarak hangi alanda başlamıştır?

a) Sağlık

b) Kültürel

c) Ekonomik

d) Askerî

e) Siyasi


31)Aşağıdakilerden hangisinin TBMM’nin varlığına

yönelik tehditleri önleme amacı yoktur?

a) Meclis Hükûmeti sisteminin benimsenmesi

b) Ayaklanmaların bastırılması

c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

d) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

e) Düzenli ordunun oluşturulması


32)Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da

yapılan kongrelerden biridir?

a) Ardahan Kongresi

b) Alaşehir Kongresi

c) Antalya Kongresi

d) İzmit Kongresi

e) Pozantı Kongresi


33)Batı Anadolu’daki, Yunan ilerleyişini

durdurmak için faaliyet gösteren cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cenub-i Garbî Kafkas Hükûmeti

b) Redd-i İlhak Cemiyeti

c) Millî Kongre Cemiyeti

d) Vilayat-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

e) Trakya Paşaeli Cemiyeti


34)Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli’nin

sonuçlarından biri değildir?

a) İtilaf Devletleri Misak-ı Millî’den memnun

kalmadıklarından kısa bir süre sonra İstanbul’u işgal

kararı alarak Meclis-i Mebusan’ı işgal etmek

suretiyle dağıtmışlardır.

b) Misâk-ı Millî’nin ilan edilmesi, İstanbul

hükûmetini telaşa düşürmüştür.

c) Misak-ı Millî Beyannamesi, her şeyden önce millî

ve bölünmez bir Türk vatanının sınırlarını çizmiştir.

d) Heyet-i Temsiliye merkezinin Ankara olmasına

karar verilmiştir.

e) İtilaf Devletleri’nin Yunan kuvvetlerini taarruza

başlatmaları, Ali Rıza Paşa Kabinesi’ni çekilmeye

mecbur bırakmıştır.


35)Aşağıdakilerden hangisi Batı Anadolu’da

yapılan kongrelerden biridir?

a) Ardahan Kongresi

b) İzmit Kongresi

c) Pozantı Kongresi

d) Alaşehir Kongresi

e) Antalya Kongresi


36)Türk tarihi açısından orijinallik taşıyan ve millî

direniş ilkelerini bir protokol hâlinde ilk kez

hazırlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) Misak-ı Millî Kararları

b) Erzurum Kongresi

c) Havza Tamimi

d) Amasya Tamimi

e) Sivas Kongresi


37)Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Temsiliye’nin

Ankara’ya gelişinin sebeplerinden biri değildir?

a) Coğrafi konumunun avantajları

b) Azınlık faaliyetlerinin yoğun olması

c) Ankara’nın Batı Cephesi’ne yakınlığı

d) Ulaşım imkânlarının uygun olması

e) Ankara halkının Millî Mücadele taraftarı olması


38)I. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı topraklarının

paylaşılması konusunda anlaşamayan Balkan

devletleri aşağıdakilerden hangisine savaş

açmıştır?

a) Bulgaristan

b) Sırbistan

c) Osmanlı Devleti

d) Yunanistan

e) Karadağ


39)Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Temsiliye’nin

Ankara’yı Millî Mücadele’nin idare merkezi olarak

tercih etmesinin nedenlerinden biri değildir?

a) Anadolu’nun tam ortasında bulunması

b) Millî teşkilatların güçlü olması

c) XV. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir’in

burada olması

d) Önemli ulaşım yollarının kesişme noktası olması

e) İstanbul’a demir yolu ve haberleşme sistemiyle

bağlı olması


40)Manda ve himaye meselesinin önce Erzurum

Kongresi’nde sonra da Sivas Kongresi’nde

reddedilmesinin temel sebebi aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Meşrutiyet yönetimi

b) Misak-ı Millî

c) Mecelle

d) Kanun-ı Esasi

e) Millî egemenlik ve bağımsızlık


41)“Manda ve himaye kabul edilemez.” hükmü

aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

a) Havza Genelgesi

b) Erzurum Kongresi

c) Misak-ı Millî Kararları

d) Amasya Tamimi

e) Sivas Kongresi


42)Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi’nin

maddelerinden biri değildir?

a) Doğu vilayetleri adına 10 Temmuz’da

Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

b) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı

kurtaracaktır.

c) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı

tehlikededir.

d) Anadolu’nun her bakımdan güvenli yeri olan

Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması mecburidir.

e) Millî Mücadele’nin ilk genelgesidir.


43)Aşağıdakilerden hangisinde Millî Mücadele’nin

nedenleri, programı ve yöntemi tespit edilmiştir?

a) Misak-ı Millî Kararları

b) Sivas Kongresi

c) Amasya Tamimi

d) Havza Tamimi

e) Erzurum Kongresi


44)Türkçülük görüşünün etkili olduğu dönem

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tanzimat öncesi dönem

b) I. Meşrutiyet Dönemi

c) Tanzimat Dönemi

d) II. Abdulhamit Dönemi

e) II. Meşrutiyet Dönemi


45)Mustafa Kemal Paşa’nın Millî Mücadele’nin ilk

yıllarında aşağıdakilerden hangisini amaçladığı

söylenemez?

a) Protesto mitingleri ve kongreler düzenlemeyi

b) Saltanatı kaldırıp Cumhuriyeti ilan etmeyi

c) Halkı işgallere karşı bilinçlendirmeyi

d) Millî Mücadele’yi başlatmayı

e) İşgallere karşı direnmeyi


46)Atatürk, “Türk Milleti'ni son yüzyıllarda geri

bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin

en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini

sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.”

sözüyle aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

a) Batılılaşma

b) Çağdaşlaşma

c) Islahat

d) Tekâmül

e) İnkılap


47)Yerel endişeler taşımasına rağmen yaptığı

faaliyetler sonucu halkı, Yunan işgallerine karşı

direnmeye davet eden kongre aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Nazilli Kongresi

b) Alaşehir Kongresi

c) Balıkesir Kongreleri

d) Trakya Kongreleri

e) Trabzon Kongreleri


48)Eski Teşkilât-ı Mahsusacı ve Hukuk-ı Beşer

(İnsan Hakları) Gazetesi sahibi Hasan Tahsin

(Osman Recep Nevres)’in vurularak şehit edildiği

olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) İzmir’in işgali

b) Millî mücadele

c) Konya isyanları

d) Bağımsızlık Bildirisi

e) Samsun’a çıkış


49)Kurmuş olduğu sömürge imparatorluğuyla

kendi ülke topraklarının 104 katı büyüklüğüne

ulaştığından “üzerine güneş batmayan ülke”

olarak anılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rusya

b) İngiltere

c) Fransa

d) ABD

e) İtalya


50)Almanya’nın I. Dünya Savaşı sonrası

imzalamak zorunda kaldığı antlaşma

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gümrü Antlaşması

b) Versailles Barış Antlaşması

c) Londra Antlaşması

d) Berlin Antlaşması

e) Bükreş Antlaşması


51)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı

vatandaşlarından sadece gayrimüslim olanlara

yönelik hukuki haklar getirmiştir?

a) Islahat Fermanı

b) Kanûn-ı Esâsî

c) I. Meşrutiyet

d) II. Meşrutiyet

e) Tanzimat Fermanı


52)Aşağıdakilerden hangisi III. Selim Dönemi

yeniliklerinin genel adıdır?

a) Rönesans

b) Duyun-ı Umumiye

c) Mecelle

d) Meşrutiyet

e) Nizâm-ı Cedit


53)Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması ile savaş

alanları genişlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin

savaşmak zorunda kaldığı cepheler arasında yer

almaz?

a) Doğu Cephesi

b) Kırım Cephesi

c) Güney Cephesi

d) Çanakkale Cephesi

e) Batı Cephesi


54)Üç Tarzı Siyaset adlı eser aşağıdakilerden

hangisine aittir?

a) Ahmet Cevdet Paşa

b) Gaspıralı İsmail

c) Yusuf Akçura

d) Cemalettin Afgani

e) Ziya Gökalp


55)Mondros Mütarekesi'nden sonra ülkenin

birçok yerinde kurulan Müdafaa-i Hukuk

Cemiyetleri, aşağıdakilerden hangisinde Anadolu

ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında

toplanmıştır?

a) Balıkesir Kongresi

b) Meclis-i Mebusan

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi

d) Erzurum Kongresi

e) Sivas Kongresi


56)Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele

sürecine destek vermek için Anadolu’da yapılan

kongrelerden biri değildir?

a) Saltanat Şurası

b) Alaşehir kongresi

c) Erzurum Kongresi

d) Pozantı Kongresi

e) Sivas Kongresi


57)Osmanlı Devleti’nde matbaa Müslümanlarca

ilk defa hangi dönemde kullanılmıştır?

a) I. Meşrutiyet Dönemi

b) Lale Devri

c) Tanzimat Dönemi

d) Nizam-ı Cedit Dönemi

e) II. Mahmut Dönemi


58)I. Erzurum Kongresi Kararları

II. Sivas Kongresi Kararları

III. TBMM’nin Açılması

Her şeyden önce millî ve bölünmez Türk vatanının

sınırlarının çizildiği Misak-ı Millî Kararları’nın

hazırlanmasında yukarıdakilerden hangisi ya da

hangilerinin katkısı yoktur?

a) II ve III

b) Yalnız I

c) Yalnız III

d) Yalnız II

e) I ve II


59)Mustafa Kemal Paşa, Son Osmanlı Mebusan

Meclisi’ne hangi ilimizden milletvekili olarak

seçilmiştir?

a) Selanik

b) Ankara

c) İstanbul

d) Trabzon

e) Erzurum


60)I. Padişahlar tek evli olmalı

II. Şer'i mahkemeler kapatılmalı

III. Latin alfabesine geçilmeli

IV. Fes kaldırılmalı

Yukarıda verilen yenilik taleplerini savunan

Osmanlı dönemi fikir akımı hangisidir?

a) Batıcılık

b) İslamcılık

c) İnsaniyetçilik

d) Türkçülük

e) Osmanlıcılık


61)Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti I.

Dünya Savaşı’ndan ayrılmıştır?

a) Ankara Antlaşması

b) Edirne Antlaşması

c) Mudanya Mütarekesi

d) İstanbul Antlaşması

e) Mondros Mütarekesi


62)Bir devletin mevcut siyasal yapısını, iktidar

düzenini ortadan kaldırmak için bu konudaki

hukuk kurallarına başvurmaksızın, zor kullanarak

yapılan geniş halk hareketi olarak tanımlanan

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Modernleşme

b) Islahat

c) İhtilal

d) Tekâmül

e) İnkılap


63)Aşağıdakilerden hangisi Batıcılık fikrinin

önemli isimleri arasında yer almaz?

a) Celal Nuri

b) Rıza Tevfik

c) Abdullah Cevdet

d) Prens Sebahattin

e) Kılıçzade Hakkı


64)Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal, askerî

alanlardaki kurumların devlet eliyle makul ve

ölçülü metotlarla köklü bir şekilde değiştirilerek

yenileştirilmesine ne ad verilir?

a) Islahat

b) Modernleşme

c) İnkılap

d) Tekâmül

e) İhtilal


65)Almanya’nın Osmanlıları I. Dünya Savaşı’na

sokmaya çalışmalarında, Osmanlı Devleti’nin

hangi özelliği önemli bir etken olmuştur?

a) Ekonomik gücü

b) Jeopolitik konumu

c) Savaş tecrübesi

d) Siyasal yapısı

e) Askerî gücü


66)Üç İmparatorluk Ligi’ni oluşturan devletlerin

doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere-Fransa- İspanya

b) Rusya-Osmanlı-Almanya

c) Osmanlı-İran-Almanya

d) Almanya-Osmanlı-Avusturya

e) Rusya-Avusturya-Almanya


67)Aşağıdaki isimlerden hangisi Amerikan

mandası taraftarı değildir?

a) Ahmet Emin

b) Celal Nuri

c) Yunus Nadi

d) Halide Edip

e) Kâzım Karabekir


68)Osmanlı Devleti'nde padişahın mutlak

egemenliğine getirdiği sınırlamalar nedeniyle

anayasal devlet düzenine yönelik ilk adım olarak

sayılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Islahat Fermanı

b) Nizam-ı Cedit

c) Sened-i İttifak

d) Tanzimat Fermanı

e) Vaka-yı Hayriye


69)Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 günü

Samsun’a çıktığında hangi resmî görevi

taşımaktaydı?

a) Yıldırım Ordular Komutanlığı

b) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği

c) Trakya Ordular Komutanlığı

d) XX. Kolordu Komutanlığı

e) Kafkas Ordular Komutanlığı


70)Günümüz Türkçesinde "evrim" kelimesi ile

ifade edilen, herhangi bir zorlama olmadan yavaş

yavaş gelişmeyi çağrıştıran toplumsal dönüşüm

süreci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tekâmül

b) İnkılâp

c) Darbe

d) İhtilal

e) İsyan


71)Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti’nin

TBMM’ye karşı mücadelesinde başvurduğu

yöntemlerden biri değildir?

a) Kuva-yı Milliye birliklerini kurması

b) Anadolu halkını Ankara Hükûmeti’ne karşı

mücadeleye çağırması

c) Anadolu halkını fetvalarla Mustafa Kemal’e karşı

kışkırtması

d) İsyanlar çıkarması

e) İç isyanları desteklemesi


72)Bağdat’ı savunmak için 15 Temmuz 1917’de

oluşturulan komutanlığın adı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) XV. Kolordu Komutanlığı

b) XX. Kolordu Komutanlığı

c) Kafkas Ordular Komutanlığı

d) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği

e) Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı


73)Sivas Kongresi'nde son hâline kavuşan Heyet-i

Temsiliye’nin görevi aşağıdakilerden hangisiyle

sona ermiştir?

a) 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun

kabulüyle

b) Kuva-yı Milliye’nin kurulmasıyla

c) TBMM'nin açılmasıyla

d) Halifeliğin kaldırılmasıyla

e) Cumhuriyetin ilanıyla


74)Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’un işgali

haberleri üzerine hemen bütün kolordu

komutanlarına çektiği telgraflarda, bu andan

itibaren Heyet-i Temsiliye’nin Anadolu’da

müracaat edilecek tek idari merci olduğunu

vurgulamıştır. 16 ve 17 Mart 1920 tarihli

telgraflarla alınacak tedbirleri kolordulara ve

valilere bildirmiştir.

Bu telgraflarda aşağıdaki emirlerden hangisi

yoktur?

a) Hristiyan halka dokunulmayacaktır.

b) İstanbul hükûmetiyle irtibat koparılmayacaktır.

c) İstanbul ile görüşme kesilecektir.

d) Askerî ve sivil makamlar iş birliği yaparak

çalışacaklardır.

e) Olumsuz propagandalar önlenecektir.


75)Aşağıdakilerden hangisi Elviye-i Selase

Bölgesi’nde kurulmuş siyasi bir oluşumdur?

a) TBMM’nin açılması

b) Cenub-i Garbi Kafkas Hükûmeti

c) Pontus Rum Devleti

d) Vatan Cephesi

e) Batı Trakya Türk Devleti


76)Aşağıdaki tarih ve vakaların hangisi farklıdır?

a) 27 Aralık 1920-Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya

gelişi

b) 20- 22 Ekim 1919-Amasya Görüşmeleri

c) 04- 11 Eylül 1919-Sivas Kongresi

d) 28 Ocak 1920-Misak-ı Millî’nin kabul edilmesi

e) 16 Mart 1920-İstanbul’un resmen işgali


77)I. Rönesans ve reform hareketleri

II. Coğrafi keşifler

III. Taşra yönetiminin bozulması

IV. Azınlıkların faaliyetleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin

yıkılışını hazırlayan dış sebepler arasında yer

almaz?

a) I, II ve III

b) III ve IV

c) II ve IV

d) I ve II

e) I, II, III ve IV


78)Kurmuş oldukları silahlı çetelerle masum

insanları katleden, Anadolu’nun çeşitli

bölgelerinde isyanlar çıkaran, 1905’teki II.

Abdulhamit’e yapılan suikast girişimi ve birçok

siyasi cinayetlerde aktif rol aynayan Ermeni

örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kordos Cemiyeti

b) Etniki Eterya Cemiyeti

c) Asya-yı Suğra Cemiyeti

d) Ermeni Taşnak Komitesi

e) Mavri Mira


79)Osmanlı Devleti’nde ilk ciddi yenileşme

hareketleri ……………………Dönemi’ne rastlar.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

a) Nizam-ı Cedit

b) Lale Devri

c) Tanzimat

d) Meşrutiyet

e) II. Mahmut


80)Sivas Kongresi sonrası, Sivaslı vatansever

kadınların bir araya gelerek kurdukları yararlı

cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vatansever Anadolu Kadınları Cemiyeti

b) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

c) Türk Kadınlar Cemiyeti

d) Trakya Kadınları Cemiyeti

e) Müslüman Kadınlar Birliği


81)Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın

bütün dünyayı etkileyen sonuçları arasında yer

almaz?

a) İşçi sınıfı, sosyalizm gibi kavramlar taraftar

toplamaya başladı.

b) Köylerden kentlere göçler arttı.

c) Çevre, nüfus, kentleşme, beslenme gibi sorunlar

ortaya çıkmaya başladı.

d) Teknolojik yeni silah üretimi arttı.

e) Anadolu’da bilimsel buluşlar ve bu çerçevede

yatırımlar hızla arttı.


82)………; üretim araçlarının mülkiyetini ellerinde

bulunduran, geçimlerini el emeği ile sağlamayan,

iktidarın karar mekanizmalarını etkileme gücüne

sahip toplumsal sınıftır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

a) Melez

b) Ruhban

c) Reaya

d) Enderun

e) Burjuvazi


83)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin

Balkan savaşları sonunda kaybettiği topraklardan

değildir?

a) Batı Trakya

b) Bosna-Hersek

c) Ege adaları

d) Arnavutluk

e) Makedonya


84)I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıların açtığı ilk

cephe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kafkas

b) Irak

c) Suriye

d) Çanakkale

e) Kanal


85)Osmanlı Devleti, Klasik Dönem adı verilen XIVXVII. yüzyıllarda uyguladığı politikalar ve kurduğu

sistem sonucunda çağının en güçlü ve itibarlı

devletlerinden biri hâline geldi.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Klasik

Dönemi'nin özelliklerinden biri değildir?

a) Güçlü askerî sistem

b) Hukuk devleti olması

c) Halk egemenliğine dayanması

d) Farklı din, mezhep ve ırklara karşı engin hoşgörü

e) Güçlü ekonomik yapı


86)...................... Cephesi’nde Yıldırım Orduları

Grup Komutanlığı’na Mustafa Kemal Paşa

atanmıştır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

a) Batı ve Doğu

b) Çanakkale ve Güney

c) Doğu ve Kafkas

d) Suriye ve Filistin

e) Filistin ve Batı


87)Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’nin ilk

genelgesidir?

a) Misak-ı İktisadi Genelgesi

b) Amasya Genelgesi

c) TBMM Genelgesi

d) Komutanlar Genelgesi

e) Havza Genelgesi


88)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.

Dünya Savaşı’nda taarruz ederek açtığı cephedir?

a) Kafkas

b) Çanakkale

c) Irak

d) Galiçya

e) Filistin


89)Bolşevik Rusya I. Dünya Savaşı’ndan hangi

antlaşmayı imzalayarak çekilmiştir?

a) Seykes-Picot

b) Londra

c) Nöyyi

d) Brest Litovsk

e) Versailler


90)“Askerin siyasetle uğraşmaması” temennisiyle

başlayan 21 Ekim 1919’da yapılan ve daha çok

Salih Paşa’nın isteklerini kapsayan protokol

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dördüncü protokol

b) Beşinci protokol

c) Üçüncü protokol

d) Birinci protokol

e) İkinci protokol


91)Aşağıdakilerden hangisi IX. Ordu Kıtaat-ı

Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın göreviyle ilgili

değildir?

a) Çetelerin lağvedilmesi

b) Gayriresmî olduğu söylenen şuraların

lağvedilmesi

c) Mütareke gereğince silahların toplatılması

d) Bölgede asayişin temini

e) Mondros Mütarekesi’nin uygulanması


92)Aşağıdakilerden hangisi 31 Mart Vakası’nın

sonuçlarından biri değildir?

a) Hareket Ordusu’nun hazırlanması

b) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi

c) V. Mehmet Reşat’ın Padişah olması

d) İttihat ve Terakki’nin yönetimde etkili olması

e) II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi


93)Sevr Antlaşması’nın taslağı nerede

hazırlanmıştır?

a) Londra Konferansı’nda

b) Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda

c) Paris Konferansı’nda

d) Paris’in Sevr Kasabası’nda

e) San Remo Konferansı’nda


94)Yurt dışında daimi elçilikler ilk defa hangi

Osmanlı padişahı döneminde açılmıştır?

a) Abdülaziz

b) I. Ahmet

c) III. Selim

d) II. Mahmut

e) Abdülmecit


95)I. Dünya Savaşı sonrası Almanya bütün

sömürgelerinden vazgeçti.

Aşağıdaki devletlerden hangisi bu sömürgelerde

mandater olan devletlerden biri değildir?

a) Fransa

b) İngiltere

c) Belçika

d) Macaristan

e) Japonya


96)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda

Filistin topraklarında bir Yahudi devleti

kurulacağını vadeden gizli anlaşmadır?

a) Londra Anlaşması

b) Mac-Mahon Anlaşması

c) St. Jean de Maurienne Anlaşması

d) İstanbul Anlaşması

e) Balfour Deklarasyonu


97)Anadolu’nun işgallerden kurtarılması için Batı

Anadolu vilayetlerinde gerçekleştirilen

kongrelerde aşağıdakilerden hangisi

amaçlanmamıştır?

a) Batı Anadolu’daki işgaller karşısında alınacak

tedbirler konuşulmuştur.

b) Bağımsız bir Ermeni Devleti’nin kurulması

engellenmek istenmiştir.

c) Kuva-yı Miliye örgütlerinin kurulması

hızlandırılmıştır.

d) Bölgesel amaçlar etrafında kararlar alınmıştır.

e) Yapılan çalışmalar Batı Cephesi’nin kurulmasına

ortam hazırlanmıştır.


98)Aşağıdakilerden hangisi 1919’da Mustafa

Kemal Paşa’nın Erzurum’a ilk yolculuğunun

güzergâhı doğru verilmiştir?

a) Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-GümüşhaneErzurum

b) Samsun-Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum

c) Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin

Erzurum

d) Samsun-Havza- Trabzon- Sivas- Erzurum

e) Samsun-Havza-Tokat-Sivas-Erzincan- Erzurum


99)Meclis-i Mebusan’ın yeniden açılması

aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?

a) Oltu Şura Hükûmeti Kongreleri

b) Erzurum Kongresi

c) Ali Galip Olayı

d) Amasya Görüşmeleri

e) Sivas Kongresi


100)Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin

sonuçlarından biri değildir?

a) Ticaret yollarının değişmesi

b) Amerika’nın eski bir uygarlık merkezi olduğunun

görülmesi

c) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi

d) Akdeniz’in ticaretin merkezi durumuna gelmesi

e) Avrupalı devletlerin yeni sömürgeler elde etmesi

101)Anadolu ve Rumeli'de bulunan müdafaa-i

hukuk cemiyetleri aşağıdaki kongrelerden

hangisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir?

a) Erzurum Kongresi

b) Nazilli Kongresi

c) Edirne Kongresi

d) Sivas Kongresi

e) Balıkesir kongreleri

102)II. Meşrutiyet’in ilanını hızlandıran en önemli

gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rusya’da halk hareketlerinin başlaması

b) Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

c) Reval Görüşmeleri

d) Berlin Kongresi’nin toplanması

e) Trablusgarp Savaşı’nın çıkması

103)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri ve

İnkılap Tarihi dersinin okutulma amaçlarından biri

değildir?

a) Atatürkçü düşünce sistemi ve bu düşünce

sistemine yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler

vermek

b) Millî Mücadele ve İstiklal Savaşı’nın bütün

safhalarını öğretmek

c) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dayandığı

Atatürk ilkelerini kavratmak

d) Türk milletini Turan idealleri doğrultusunda

yönlendirmek

e) Bir lider olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü

anlatmak

104)Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin

1915-1917 yılları arasında kendi aralarında gizlice

yaptıkları anlaşmaların sebeplerinden biri

değildir?

a) Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmak

b) Çarlık Rusya’sının savaştan çekilmesini

engellemek

c) ABD’yi savaşa dâhil etmek

d) Osmanlı Devleti’nin paylaşımı için ortam

hazırlamak

e) Kendi aralarında savaş boyunca ortaya

çıkabilecek anlaşmazlıkları engellemek

105)İtalya’nın savaşın henüz başında Üçlü İttifak

Bloku’ndan ayrılarak Üçlü İtilaf Bloku’na geçişinin

sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Osmanlı Devleti’nin verdiği sözleri tutmaması

b) İtalya’ya Avusturya-Macaristan, Arnavutluk ve

Osmanlı topraklarından pay verilmesi

c) Rusya’nın karadan savaş tehdidinde bulunması

d) Arnavutluk topraklarının tarihsel önemi

e) Almanya ile çatışması

106)Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı

devam ederken bağımsızlığını ilan etmiştir?

a) Sırbistan

b) Yunanistan

c) Makedonya

d) Arnavutluk

e) Karadağ

107)I. Dünya Savaşı sonrası yeni Rus yönetiminin

Osmanlı Devleti ile 17-18 Aralık 1917’de

imzalayarak savaşa son verdiği belge

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bükreş Antlaşması

b) Neuilly Antlaşması

c) Erzincan Mütarekesi

d) St. Germain Antlaşması

e) Monroe Doktrini

108)-Bölgede asayişin temini

-Mütareke gereğince silahların toplatılması

-Gayriresmî olduğu söylenen şuraların

lağvedilmesi

Yukarıdaki yargılar Mustafa Kemal Paşa’nın hangi

sıfatıyla ilgilidir?

a) Sivas Kongresi Reisliği

b) Erzurum Mebusluğu

c) TBMM Reisliği

d) Yıldırım Orduları Komutanlığı

e) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği

109)İtalya’ya Antalya’nın yanında bir de İzmir’in

bırakıldığı ayrıca İskenderun, Hayfa, Akra ve

Mersin limanlarında da serbest bir şekilde

yararlanma hakkının verildiği gizli anlaşma

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Londra Anlaşması

b) St. Jean de Maurienne Anlaşması

c) Balfour Deklarasyonu

d) İstanbul Anlaşması

e) Mac-Mahon Anlaşması

110)Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi amacı ve

mahiyeti açısından diğerlerinden farklıdır?

a) Kilikyalılar Cemiyeti

b) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

Cemiyeti

c) Teali-i İslam Cemiyeti

d) Redd-i İhak Cemiyeti

e) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

111)İlk kez bir Osmanlı padişahının çok geniş olan

yetkileri üstünde bir kanun gücünün varlığını

kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile

açıklanır?

a) Tanzimat Fermanı

b) Islahat Fermanı

c) Mühendishane-i Berr-i Hümayun

d) Sened-i İttifak

e) Van Kulu Lügatı

112)Yeniden doğuş anlamına gelen ve Avrupa’da

bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeleri

ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi

b) Reform

c) Aydınlanma Felsefesi

d) Rönesans

e) Fransız İnkılabı

113)Aşağıdakilerden hangisi IX. Ordu Kıtaat-ı

Müfettişi Mustafa Kemal Paşa’nın göreviyle ilgili

değildir?

a) Gayriresmî olduğu söylenen şuraların

lağvedilmesi

b) Mütareke gereğince silahların toplatılması

c) Bölgede asayişin temini

d) Mondros Mütarekesi’nin uygulanması

e) Çetelerin lağvedilmesi

114)Sivas Kongresi’nden sonra oluşturulan Heyet-i

Temsiliye’nin görevi ne zaman sona ermiştir?

a) İstanbul’un işgalinden sonra

b) TBMM’nin açılışından sonra

c) Lozan Antlaşması’ndan sonra

d) Büyük Taarruz’dan sonra

e) Sakarya Savaşı’ndan sonra

115)Aşağıdakilerden hangisi ayaklanmalara karşı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı tedbir ve

sonuçlardan biri değildir?

a) İstanbul ile her türlü haberleşmenin devam

etmesi

b) Düzenli ordunun kuruluş sürecinin

hızlandırılması

c) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

d) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

e) Nasihat heyetleri oluşturulması

116)I. Erzurum Kongresi

II. Sivas Kongresi

III. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı

Manda ve himaye konusu yukarıdakilerden

hangisi ya da hangilerinde tartışılmıştır?

a) I, II ve III

b) Yalnız I

c) I ve II

d) Yalnız III

e) Yalnız II

117)"Erzurum Kongresi’nde oluşturulan Heyet-i

Temsiliye Doğu Anadolu’yu temsil eder." ifadesi

aşağıdaki kongrelerden hangisinde "Heyet-i

Temsiliye bütün vatanı temsil eder." ifadesiyle

değiştirilmiştir?

a) Balıkesir Kongreleri

b) Sivas Kongresi

c) Alaşehir Kongresi

d) Trakya Kongreleri

e) Nazilli Kongresi

118)Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükûmeti ve

işgalci güçlerin teşvikiyle TBMM’ye karşı çıkan

ayaklanmalardan biri değildir?

a) Arap ayaklanmaları

b) Koçkiri Ayaklanması

c) Yozgat-Zile Ayaklanması

d) Bolu-Düzce-Hendek ve Adapazarı Ayaklanması

e) Millî Aşiret Ayaklanması

119)İtilaf Devletleri, savaşın sonunda Osmanlı

Devleti’nin yıkılacağını hesap edince bu sefer de

büyük Osmanlı coğrafyasını kendi aralarında

paylaşmak üzere bazı anlaşmalar yapma gereği

duydular.

Aşağıdakilerden hangisi bahsedilen

anlaşmalardan biri değildir?

a) Sykes-Picot Anlaşması

b) Ankara Anlaşması

c) İstanbul Anlaşması

d) Londra Anlaşması

e) St. Jean de Maurienne Anlaşması

120)Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman

cemiyetlerden biridir?

a) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

b) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

c) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

Cemiyeti

d) Millî Kongre Cemiyeti

e) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye

Cemiyeti

121)Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Kasım 1918’de

İstanbul’a geldikten sonra arkadaşlarıyla birlikte

işgallere karşı İstanbul’da çıkardığı gazete

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tercüman-ı Hakikat

b) İrade-i Milliye

c) Minber

d) Albayrak

e) Hâkimiyet-i Milliye

122)Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin

özellikleri arasında yer almaz?

a) Kurucu meclistir.

b) Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

c) Kuvvetler birliği esası vardır.

d) Meclis Başkanı Vekiller Heyeti’nin de tabii

başkanıdır.

e) TBMM’nin üstünde bir kuvvet yoktur.

123)Kasım 1918’de İttihat ve Terakki adı tarih

oldu. Yerine ………………………. Kuruldu.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

a) İttihad-ı Osmanî Cemiyeti

b) Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti

c) Teceddüd Fırkası

d) Mahmut Şevket Paşa Hükûmeti

e) Kamil Paşa Hükûmeti

124)Trablusgarp Savaşı’na Osmanlı Devleti’nin

asker gönderememesinin sebebi aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Askerin isyan etmiş olması

b) Trablusgarp’ta güçlü bir Osmanlı ordusunun

bulunması

c) İhtiyaçların karşılanamamış olması

d) Mısır’ın İngiltere’de olması ve donanmanın

zayıflığı

e) Trablusgarp’ın stratejik önemini kaybetmesi

125)1814 yılında Megalo İdea’yı (Büyük ideal)

gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teali-i İslam Cemiyeti

b) Kürt Teali Cemiyeti

c) Etniki Eterya (Millî Dernek) Cemiyeti

d) Askerî Nigehban (Bekçi) Cemiyeti

e) İngiliz Muhipler Cemiyeti

126)F. (Falke) ordusu olarak bilinen Osmanlı

ordusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı

b) Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı

c) IX. Kolordu Komutanlığı

d) Garp Cephesi Grup Komutanlığı

e) XX. Kolordu Komutanlığı

127)Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı'nda

Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan Balkan

devletlerinden biri değildir?

a) Almanya

b) Yunanistan

c) Bulgaristan

d) Sırbistan

e) Karadağ

128)Aşağıdaki olaylardan hangisi Millî

Mücadele’nin tek elden yürütülmesini

sağlamıştır?

a) Erzurum Kongresi

b) Amasya Görüşmeleri

c) Sivas Kongresi

d) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

e) Amasya Genelgesi

129)Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Misâk-ı

Millî kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri

aşağıdaki şehirlerden hangisini resmen işgal

etmişlerdir?

a) Ankara

b) Trabzon

c) Adana

d) İzmir

e) İstanbul

130)Aşağıdakilerden hangisi Havza Genelgesi’nin

önemli yönlerinden biri değildir?

a) Müdafaa programının birincisidir.

b) Ferdi bilinçten millî bilince ulaşılması

amaçlanmıştır.

c) İzmir’in işgalinin bütün ülkede protesto edilmesi

ve mitingler esnasında Hristiyan halka karşı

saldırıdan sakınılması istenmiştir.

d) Mustafa Kemal Paşa bu genelge ile yetkilerinin

dışına çıkmış, bu sebeple de İstanbul’a geri

çağrılması gündeme gelmiştir.

e) Ordu birliklerine askerin terhis, silahların teslim

edilmesi bildirilmiştir.

131)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde

“Ulema” sınıfının hizmet alanını ifade eder?

a) Bayındırlık hizmetleri

b) İktisadi hizmetleri

c) Askerî hizmetleri

d) Yargı, eğitim-öğretim ve dinî hizmetleri

e) İdari hizmetleri

132)Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’nın

sonuçlarından biri değildir?

a) İngilizlerle Ruslar arasında bağlantı kurulamadı.

b) İngilizlerin Orta Doğu Projesi sekteye uğradı.

c) İtilaf Devletleri’nin morali yükseldi.

d) İttifak Devletleri Bulgaristan’ı kendi yanlarına

aldı.

e) Osmanlı Devleti boğazları ve İstanbul’u elde

tutmayı başardı.

133)Aşağıdakilerden hangisi "ıslahat" kelimesi ile

eş anlamlıdır?

a) Reform

b) İhtilal

c) Devrim

d) Darbe

e) Evrim

134)Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı

aşağıdakilerden hangisine güvenerek bırakmış ve

mütareke imzalamıştır?

a) Wilson İlkeleri

b) ABD’nin savaşa girmesi

c) Rusya’nın savaştan çekilmesi

d) Sykes-Picot Antlaşması

e) Paris Konferansı

135)………….. bir devletin ya da ulusun, başka bir

devleti veya devletleri siyasi ve ekonomik açıdan

egemenliği altına alıp yayılması olarak tanımlanır.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

a) Liberalizm

b) Evrim

c) Emperyalizm

d) Tekâmül

e) Reform

136)I. Lozan Antlaşması

II. Sevr Antlaşması

III. Mondros Mütarekesi

Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi ya da hangileri

ölü doğmuş antlaşma olarak bilinir?

a) I, II ve

b) Yalnız ı

c) Yalnız II

d) I ve II

e) Yalnız III

137)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in,

Erzurum Kongresi esnasında 9. Ordu

Müfettişliği’nden alınmasına gösterdiği tepkidir?

a) İstanbul’a geri dönmüştür.

b) Türk Milleti'nin azim ve cesaretine güvenerek

askerlik görevinden tümüyle istifa etmiştir.

c) Osmanlı Devleti’ne aynı göreve devam etme

azim ve kararlılığında olduğunu belirtmiştir.

d) Bunun üzerine Türk Milleti ona "gazilik" unvanı

vermiştir.

e) Bu göreve tekrar alınması için padişaha istekte

bulunmuştur.

138)I. Hazırlık

II. Aksiyon

III. Değiştirme

IV. Yeniden düzenleme

Yukarıdakilerden hangileri inkılap aşamaları

arasında yer alır?

a) I, II ve IV

b) III ve IV

c) II ve IV

d) I, II, III ve IV

e) I ve II

139)Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele ve

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında etkili olan

faaliyetler arasında yer almaz?

a) Kuva-yı Milliye birliklerinin oluşturulması

b) Millî ve yararlı cemiyetlerin kurulması

c) Havza ve Amasya genelgelerinin ilan edilmesi

d) Ülkede işgallerin başlaması

e) Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması

140)Osmanlı Devleti, 1854 Kırım Savaşı sırasında

almaya başladığı dış borçları ödeyemez duruma

gelince, 1881 yılında alacaklı devletler tarafından

borçların tahsil edilmesi amacıyla oluşturulan

kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Osmanlı Bankası

b) İktisat Komisyonu

c) Hazine Müsteşarlığı

d) Maliye Nezareti

e) Düyun-ı Umumiye

141)Kuvayı Milliye tabirini ilk kez kullanan

cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Millî Kongre Cemiyeti

b) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

c) İstanbul’da Müdafaa-i Milliye Teşkilatı

d) Karakol Cemiyeti

e) Kilikyalılar Cemiyeti

142)Mondros Mütarekesi imzalandığında Mustafa

Kemal Paşa hangi sıfatı taşımaktaydı?

a) Yıldırım Ordular Komutanlığı

b) Kafkas Ordular Komutanlığı

c) XX. Kolordu Komutanlığı

d) IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği

e) Trakya Ordular Komutanlığı

143)Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son

toprak parçasını ve On İki Ada'yı kaybetmesi ile

sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çanakkale Savaşı

b) Kırım Savaşı

c) Tarblusgarp Savaşı

d) Türk-Yunan Savaşı

e) 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

144)Aşağıdaki yazarlardan hangisi Türkçülük

fikrinin gelişmesine katkıda bulunmamıştır?

a) Ziya Paşa

b) Ahmet Vefik Paşa

c) Mehmet Emin

d) Halit Ziya Uşaklıgil

e) Ali Suavi

145)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin

yıkılışını hazırlayan dış sebeplerden biri değildir?

a) Coğrafi keşifler

b) Fransız İhtilali

c) Kapitülasyonlar

d) Sanayi İnkılabı

e) Toprak sisteminin bozulması

146)Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin

geleceğini yine milletin azim ve kararı

kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden

hangisiyle ilgili değildir?

a) Millî birlikle

b) Millî egemenlikle

c) Bağımsızlıkla

d) Milliyetçilikle

e) Devletçilikle

147)30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti ile İtilaf

devletleri arasında imzalanıp Osmanlı Devleti

açısından I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren

mütareke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Erzincan Mütarekesi

b) Mudanya Mütarekesi

c) Mondros Mütarekesi

d) Villa Gusti Mütarekesi

e) Selanik Mütarekesi

148)Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin

amacı çağı yakalamak, yenilikleri izlemektir?

a) Sosyalizm

b) Osmanlıcılık

c) Turancılık

d) Batıcılık

e) İslamcılık

149)Millî iradenin son Osmanlı Mebuslar

Meclisi’nde” Misak-I Millî” şeklinde ilan

edilmesinden sonra, İtilaf Devletleri nasıl bir

karşılık vermiştir?

a) İstanbul işgal edilmiştir.

b) İzmir işgal edilmiştir.

c) Batum’a asker çıkarılmıştır.

d) Kars işgal edilmiştir.

e) Musul işgal edilmiştir.

150)Aşağıdakilerden hangisi “Batıcılık” fikrini

savunan fikir adamlarından biridir?

a) Cemil Meriç

b) Gaspıralı İsmail

c) Mehmet Akif

d) Ziya Gökalp

e) Abdullah Cevdet

151)“Temsilciler Kurulu, Doğu Anadolu’nun

bütününü temsil eder.” kararı, aşağıdakilerin

hangisinde, “Temsilciler Kurulu yurdun bütününü

temsil eder.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir?

a) Alaşehir Kongresi’nde

b) Balıkesir Kongresi’nde

c) Sivas Kongresi’nde

d) İlk TBMM’de

e) Erzurum Kongresi’nde

152)Osmanlı Devleti’nde 3 Kasım 1839’dan – 23

Aralık 1876 yılına kadar geçen süreye ne ad

verilir?

a) II. Meşrutiyet Dönemi

b) II. Abdülhamit Dönemi

c) Islahat Dönemi

d) Tanzimat Dönemi

e) İttihat ve Terakki Dönemi

153)Mustafa Kemal, kendi düşüncelerini ortaya

koymak ve kamuoyu oluşturmak için yakın

arkadaşı Fethi Bey’le birlikte adını da kendi

koyduğu aşağıdaki hangi gazeteyi çıkarmıştır?

a) Ulus Gazetesi

b) Albayrak Gazetesi

c) Minber Gazetesi

d) Tanin Gazetesi

e) İradeyi Milliye Gazetesi

154)I. Ucuz ham madde ve pazara olan ihtiyaç

arttı.

II. Sömürgecilik yarışı hız kazandı.

III. İşçi sınıfı, sosyalizm gibi kavramlar taraftar

toplamaya başladı.

IV. Kömür, elektrik, petrol gibi enerji

kaynaklarının önemi arttı.

Yukarıda verilenler, Avrupa'da yaşanan

gelişmelerden hangisi ile ilgilidir?

a) Sanayi İnkılabı

b) Fransız İhtilali

c) Aydınlanma Çağı

d) Reform

e) Rönesans

155)İstanbul’un işgalini Ankara’ya bildiren kişi

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahmet Anzavur

b) Celalettin Arif Bey

c) Damat Ferit Paşa

d) Manastırlı Hamdi Efendi

e) Rauf Bey

156)Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin

önem ve özelliklerinden biri değildir?

a) İlk defa azınlıklara ayrıcalık verilemeyeceği ifade

edilmiştir.

b) Meclis-i Mebusan’ın Sivas’ta toplanması

gerektiği ifade edilmiştir.

c) Millî egemenliğe dayalı yeni bir devletin

kurulacağının işaretleri verilmiştir.

d) Kongreyle ilk defa millî sınırlardan

bahsedilmiştir.

e) Toplanma şekli bölgesel olmasına rağmen aldığı

kararlar bütün ülkeye şamildir ve millîdir.

157)“Kuva-yı Milliye’yi amil ve irade-i milliyeyi

hâkim kılmak esastır.” hükmü ilk olarak

aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

a) Erzurum Kongres

b) Amasya Genelgesi

c) Sivas Kongresi

d) Misak-ı Millî Kararları

e) Havza Genelgesi

158)Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'nin

açılış konuşmasını yapan kişidir?

a) Mustafa Kemal

b) Rauf (Orbay) Bey

c) Raif Efendi

d) Cevat Abbas

e) Dr. Refik (Saydam)

159)I. Boğazları ve İstanbul’u alarak Osmanlı

Devleti’ni savaş dışı bırakmak

II. Çarlık Rusya’sıyla boğazlar yoluyla bağlantı

kurmak, Rusya’ya silah ve malzeme yardımında

bulunmak ve Rusya’nın elindeki bol miktardaki

buğdaydan yararlanmak

III. Osmanlı Devleti’nin Almanya’yı desteklemesini

engellemek

IV. Savaş alanını genişletmek suretiyle süreyi

uzatmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İtilaf

Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açmalarının

sebepleri arasında yer almaz?

a) Yalnız IV

b) I ve II

c) II ve III

d) Yalnız I

e) Yalnız III

160)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal

Paşa’nın IX. Ordu Kıtaat-ı Müfettişliğine

atanmasının sebeplerinden biri değildir?

a) İngiliz protestosu karşısında telaşlanan saray ve

Babıali’nin, onu bu meseleyi halledebilecek iradede

görmeleri

b) Vatanperver devlet adamlarının tavsiye ve

yardımları

c) İttihat ve Terakki Fırkası’na mensub olması

d) Mustafa Kemal Paşa’nın şahsi hırsları ve ileri

görüşlülüğü

e) Mustafa Kemal Paşa’nın, Padişah Vahidettin’in

fahri yaverliğini yapmış olması sebebiyle, padişahın

ona olan güveni

161)Aşağıdakilerden hangisi 1814’te Megalo

İdea’yı gerçekleştirmek amacıyla Rumlar

tarafından kurulmuş olan zararlı cemiyettir?

a) Etniki Eterya Cemiyeti

b) Kürt Teali Cemiyeti

c) Kordos Komitesi

d) Yunan Kızılhaçı

e) Hınçak Cemiyeti

162)Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın

sonuçlarından biri değildir?

a) Devletler arasında rekabet arttı.

b) Pazar bulma mücadelesi başladı.

c) Mamul ürün çeşidi arttı.

d) Avrupa’da feodal yapı güçlendi.

e) Sendikalizm hareketleri güçlendi.

163)Osmanlı Devleti’nde matbaanın

Müslümanların hizmetine başlama tarihi

aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30 Ekim 1918

b) 3 Kasım 1839

c) 5 Temmuz 1727

d) 23 Temmuz 1908

e) 5 Haziran 1755

164)29 Eylül 1911’de İtalya, Trablusgarp’a asker

çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti buralara ordu

gönderecek durumda değildi. Ancak Trablusgarp

halkının kendi savaşlarını kendilerinin verebilmesi

için oraya Tunus ve Mısır üzerinden gönüllü

subaylar gönderildi.

Yukarıda belirtilen durum sonrası gönderilen

subaylar arasında aşağıdakilerden hangisi yer

almaz?

a) Fethi Bey

b) Nuri Bey

c) Eşref Bey

d) Binbaşı Enver Bey

e) Mahmut Şevket Paşa

165)Vilayat-ı Sitte (Altı Vilayet)’ye aşağıdaki

şehirlerden hangisi dâhil değildir?

a) Sivas

b) Elazığ

c) Trabzon

d) Bitlis

e) Erzurum

166)Osmanlı Devleti aşağıdaki yerlerden

hangilerini II. Balkan Savaşı’nda geri almıştır?

a) Selanik - Makedonya

b) Edirne - Kırklareli

c) Girit - Yanya

d) Ege adaları - On İki Ada

e) Arnavutluk - Romanya

167)İhtilal kavramının tanımı aşağıdakilerin

hangisinde doğru verilmiştir?

a) Çağın gereklerine göre yaşamak demektir.

b) Bir devletin mevcut yapısını ortadan kaldırmak

için hukuk kurallarına başvurmaksızın yapılan

geniş bir harekettir.

c) İtaatsizlik ve emre boyun eğmemek ayaklanma

demektir.

d) Köklü bir değişimi ifade eder.

e) Bir devletin başka bir devleti veya devletleri

siyasi ve ekonomik açıdan egemenliği altına

almasıdır.

168)Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçtikten

sonraki faaliyetleri nedeniyle İstanbul Hükûmeti

tarafından takibe alınmış, faaliyetleri

engellenmeye çalışılmıştır.

Bu bağlamda İstanbul Hükûmeti tarafından Sivas

Kongresi'ni engellemek üzere görevlendirilen

Elazığ Valisi'nin sebep olduğu olay aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Millî Aşireti İsyanı

b) Bozkır İsyanı

c) Yozgat İsyanı

d) Şeyh Eşref Olayı

e) Ali Galip Olayı

169)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın

sebepleri arasında yer almaz?

a) Aşırı silahlanma ve militarizm

b) İttihat ve Terakki’yi iktidardan uzaklaştırma

fikirleri

c) Milliyetçilik akımları

d) Dinî ve kültürel yayılma politikaları

e) Hanedan çekişmeleri

170)İşgaller özellikle İzmirli Rumlarca büyük

coşkuyla karşılandı. İzmir’in işgaline fiilî tepkiyi ise

eski Teşkilât-ı Mahsusacı ve Hukuk-ı Beşer (İnsan

Hakları) gazetesi sahibi ilk kurşunu sıkarak

gösterdi, ancak vurularak şehit edildi.

Yukarıda anlatılan kişi kimdir?

a) Hasan Tahsin

b) Yörük Ali Efe

c) Deli Halit Paşa

d) Çerkes Ethem

e) Kılıç Ali

171)Coğrafi Keşiflerin sonucunda ortaya çıkan ve

zenginliğin kaynağı olarak değerli madenleri gören

iktisadi doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pragmatizm

b) Sosyalizm

c) Kapitalizm

d) Liberalizm

e) Merkantilizm

172)Osmanlı Devleti’nde hangi savaş sırasında dış

borçlanmaya gidilmiştir?

a) II. Balkan Savaşı

b) I. Balkan Savaşı

c) Trablusgarp Savaşı

d) Kırım Savaşı

e) 93 Harbi

173)Aşağıdakilerden hangisi Amasya

Görüşmeleri’nin sonuçlarından biri değildir?

a) Bu görüşme sonrası biçok sivil ve asker Millî

Mücadele’den yana tavır koymuşlardır.

b) İstanbul hükûmeti Anadolu’da başlayan millî

hareketi ve alınan kararları kabul etmiştir.

c) Ankara’da geçici yeni bir meclisin açılması kabul

görmüştür.

d) Bu görüşmeler sonucunda Meclis-i Mebusan’ın

yeniden açılması kararlaştırılmıştır.

e) İstanbul hükûmeti Heyet-i Temsiliye’yi resmen

tanımıştır.

174)Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan

Misak-ı Millî Kararları’nda Elviye-i Selase (KarsArdahan-Batum) ve Batı Trakya ile ilgili olarak

nasıl bir görüş bildirilmiştir?

a) Bu bölgelerde millî kuvvetlerı harekete geçirmek

b) Bu bölgeleri görüşmeler yolu ile geri almak

c) Bölge halkını silahlandırmak

d) Gerekirse bu bölgelerde halkın oyuna

başvurmak

e) Savaşarak işgalden kurtulmalarını sağlamak

175)Aşağıdaki şehirlerden hangisi Vilayat-ı

Sitte'ye (Altı Vilayet) dâhildir?

a) Kars

b) Mardin

c) Ağrı

d) Bingöl

e) Elazığ

176)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın

nedenlerinden biri değildir?

a) Alses-Loren Bölgesi yüzünden Alman-İngiliz

anlaşmazlığı

b) Ekonomik yayılma politikaları

c) Hızlı silahlanma ve militarizm

d) Balkanlarda Rus-Avusturya anlaşmazlığı

e) Hanedan çekişmeleri

177)Kendi bölgelerindeki Ermenilerin zararlı

faaliyetlerini engellemek amacı ile kurulan millî

cemiyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak verilmiştir?

a) Trakya Paşaeli Cemiyeti-Reddi İlhak Cemiyeti

b) Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

Cemiyeti-Kilikyalılar Cemiyeti

c) Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan CemiyetiMüdafaa-i Milliye Cemiyeti

d) Trabzon Muhafaza-ı Hukuk Cemiyeti-Reddi İlhak

Cemiyeti

e) Millî Kongre Cemiyeti-Karakol Cemiyeti

178)Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi adına

karar alma ve alınan kararları uygulama yetkisi

verilen Heyet-i Temsiliye kaç kişiden

oluşmaktadır?

a) 7

b) 5

c) 11

d) 12

e) 9

179)Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Savaşı’nda

çıkan ayaklanmalardan biri değildir?

a) Çopur Musa

b) Menemen

c) Delibaş Mehmet

d) Şeyh Eşref

e) Millî Aşiret

180)Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi

ile ilgili değildir?

a) Sened-i İttifak

b) Vaka-yi Hayriye

c) Asakir-i Mansure-i Muhammediye

d) Mecelle

e) Sekban-ı Cedit

181)Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele

döneminde tüm halkın maddi ve manevi gücünü

birleştirerek oluşturduğu millî birlik ve beraberlik

ruhunun sembolünü ifade eder?

a) Kuva-yı Milliye

b) Heyet-i Temsiliye

c) İttihat ve Terakki

d) Kuva-yi İnzibatiye

e) İrade-i Seniyye

182)Rum cemiyetlerinin bir araya gelmesiyle

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’nde kurulan ve

Yunan hükûmetinin maddi ve manevi yardımını

gören cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hınçak (Çan Sesi) Komitesi

b) Etniki Eterya (Millî Dernek) Cemiyeti

c) Pontus Rum Cemiyeti

d) Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti

e) Taşnak (Hançer) Komitesi

183)Ünlü tarihçi G. Jaeschke’nin diplomasi

şaheseri olarark değerlendirdiği talimatname

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sivas Komutanlar Talimanamesi

b) TBMM Talimatnamesi

c) Misak-ı Millî Talimatnamesi

d) Havza Talimatnamesi

e) Ordu Kıtaat-ı Müfettişliği Talimatnamesi

184)Azınlık iktidarına dayalı, küçük bir grubun

iktidarda olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Fedaral yönetim

b) Oligarşi

c) Monarşi

d) Teokrasi

e) Cumhuriyet

185)Türk İnkılabı’nın temel amacı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak.

b) Ekonomiyi geliştirmek.

c) Geleneksel kurumları korumak.

d) Mevcut yönetime başkaldırmak.

e) Eskimiş kurumları iyileştirmek.

186)Anayasal olmayan yollarla mevcut hükûmetin

devrilerek yönetime el konulması olarak

tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhtilal

b) Lİberalizm

c) Rönesans

d) Meşrutiyet

e) Darbe

187)I. Dünya Savaşı öncesi ortaya çıkan Üçlü

İttifak Grubu, hangi ülkenin öncülüğünde

oluşturulmuştur?

a) İtalya

b) Rusya

c) Almanya

d) İngiltere

e) Fransa

188)Osmanlı Devleti, karşılaştığı mali güçlükleri

aşmak için ilk önemli dış borçlanmasını 1854’te

hangi savaş sırasında yapmıştır?

a) Balkan Savaşı

b) Osmanlı-Rus Savaşı

c) Osmanlı-İran Savaşı

d) Kırım Savaşı

e) Trablusgarp Savaşı

189)Amasya Genelgesi'nde "Milletin

bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı

kurtaracaktır." maddesinin yer alması,

aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir

işaretidir?

a) Ülkedeki egemenlik anlayışının

b) Mebuslar Meclisindeki üyelerin

c) İstanbul Hükûmeti'nin

d) Başka milletlerle yapılan antlaşmaların

e) Merkezden yönetimin

190)Darbe kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Darbeler toplumun etik değerlerini bozan baskı

yönetimleridir.

b) Ülkenin ekonomik ve toplumsal düzeninde

iyileştirme yaparlar.

c) Darbeler çoğunlukla tanımı gereği şiddet içerir.

d) Darbeler ülkede yönetici kadrolarını değiştirir.

e) Darbede ani olarak iktidara el koyulur.

191)11 Aralık 1918’de Dr. Esat Bey (Işık)

tarafından İstanbul’da kurulan ve partiler üstü bir

teşkilat olan yararlı cemiyet aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye

Cemiyeti

b) İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti

c) Karakol Cemiyeti

d) Millî Kongre Cemiyeti

e) İstanbul Müdafaa-i Milliye Cemiyeti

192)Aşağıdakilerden hangisi Mondros

Mütarekesi’ni Osmanlı Devleti adına imzalayan

heyettekilerden biri değildir?

a) Rauf Bey

b) Ali Bey

c) Reşat Hikmet Bey

d) Yarbay Sadullah Bey

e) Ali Fuat Paşa

193)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya

Savaşı devam ederken yapılmıştır?

a) Brest-Litowsk Antlaşması

b) Lozan Antlaşması

c) Sevr Antlaşması

d) Versailles Antlaşması

e) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

194)Kişisel girişim ve yerinden yönetim ile

Osmanlı Devleti'nde federasyon sisteminin

uygulanmasını savunan Teşebbüs-i Şahsi ve

Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin lideri

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mizancı Murat Bey

b) Ahmet Rıza Bey

c) Prens Sebahattin

d) Talat Bey

e) Mithat Paşa

195)Heyet-i Temsiliye’nin oluşumu ilk kez hangi

kongrenin sonucunda teşekkül etmiştir?

a) Sivas Kongresi

b) Erzurum Kongresi

c) Alaşehir Kongresi

d) Balıkesir Kongresi

e) Amasya Görüşmeleri

196)Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü dünya

görüşünün temelini oluşturur?

a) Akılcılık ve bilim

b) Teokrasi

c) Felsefe

d) Evrimcilik

e) Geleneksel dünya görüşü

197)I. Rusya’ya yardım götürmek.

II. Rusya’nın elindeki buğdayı Avrupa’ya taşımak.

III. Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak.

İtilaf Devletleri Çanakkale Harekâtı ile

yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini

amaçlamıştır?

a) II ve III

b) Yalnız I

c) Yalnız III

d) I ve II

e) I, II ve III

198)Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi

kararlarının halka duyurulması için yapılan

çalışmalardan biridir?

a) Mandacılık fikrinin reddedilmesi

b) İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması

c) Temsil Heyeti’nin ulusal hâle getirilmesi

d) Cemiyetlerin birleştirilmesi

e) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına

atanması

199)Rauf Orbay, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne

hangi ilimizden milletvekili olarak seçilmiştir?

a) İstanbul

b) Erzurum

c) Amasya

d) Ankara

e) Sivas

200)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.

Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri

değildir?

a) Osmanlı Devleti’nde iktidara sahip olma

mücadelesi

b) Turan İmparatorluğu kurma fikri

c) Son savaşlarda bırakılan toprakların geri alınması

isteği

d) Türk-Alman dostluğu

e) Almanya’nın savaştan galip çıkacağı düşüncesi

201)Amasya Genelgesi'ndeki "Milletin istiklalini

yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ifadesi

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Millî Egemenlik

b) Laiklik

c) Eşitlik

d) Halkçılık

e) Devletçilik

202)Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum

Kongresi’nin kararlarından biri değildir?

a) Vatanın bölünmez bir bütün olduğu

b) Milis güçler yerine ulusal ordu kurulması

c) Azınlıklara, siyasi ve sosyal dengeyi bozacak

ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkılması

d) Mandacılığın reddedilmesi

e) Doğu Anadolu illerindeki direniş hareketlerinin

yönlendirilmesi

203)IX. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da

Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa’ya verilen

resmî görev aşağıdakilerden hangisidir?

a) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak

b) Kongreler ve mitingler düzenlemek

c) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini

araştırmak

d) Doğu Anadolu'daki askerî birlikleri teftiş etmek

e) Anadolu'da padişah adına millî mücadeleyi

başlatmak

204)Saray ve Babıali’nin listesine girmeyi başaran

komutan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mehmet Ali Bey

b) Ali Fuat

c) Damat Ferit

d) Kâzım Karabekir

e) Mustafa Kemal

205)Aşağıdaki tarihlerden hangisi Erzurum

Kongresi'nin açılış tarihidir?

a) 3 Temmuz 1919

b) 26 Ağustos 1919

c) 10 Mart 1919

d) 23 Temmuz 1919

e) 29 Mayıs 1919

206)Aşağıdaki devletlerden hangisinde, I. Dünya

Savaşı'nın devam ettiği sırada rejim değişikliği

olmuştur?

a) İtalya

b) Fransa

c) İngiltere

d) Almanya

e) Rusya

207)Batı Anadolu’da, Yunan ilerleyişini

durdurmak amacıyla silahlı birlikler kurmak

suretiyle faaliyet gösteren cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Millî Kongre Cemiyeti

b) Cenubi Garbi Kafkas Hükûmeti

c) Trakya Paşaeli Cemiyeti

d) Hareket-i Milliye Cemiyeti

e) Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

208)Aşağıdakilerin hangisinde millî güçlerin

birleştirilmesine karar verilmiştir?

a) Sivas Kongresi

b) Amasya Görüşmesi

c) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

d) Erzurum Kongresi

e) Amasya Genelgesi

209)Aşağıdaki şehirlerden hangisi Yıldırım Ordular

Komutanlığı'nın karargâhıdır?

a) Samsun

b) İstanbul

c) Trabzon

d) Adana

e) İzmir

210)Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nda

yenilen devletlerin imzaladığı antlaşmalardan biri

değildir?

a) St. Germain Antlaşması

b) Versailles Antlaşması

c) Uşi Antlaşması

d) Sevres Antlaşması

e) Neuilly Antlaşması

211)Avrupa’daki ekonomik kültürel ve siyasi

alandaki gelişmelere aşağıdakilerden hangisinin

olumlu katkısı olduğu söylenemez?

a) Zenginliğin ölçüsünün toprak olmaktan çıkması

b) Devletler arası rekabetin artması

c) Keşfedilen yerlere göçler yaşanması

d) Feodalitenin yıkılması

e) Dünyanın daha yakından tanınması

212)Âyanlarla “Sened-i İttifak” adı verilen

sözleşmeyi imzalayan Osmanlı padişahı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) II. Abdülhamit

b) Abdülmecit

c) Abdülaziz

d) II. Mahmut

e) III. Selim

213)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda

İngiltere’nin Hindistan ile olan bağlantısını

kesmek ve Mısır’ı ele geçirmek amacıyla açtığı

cephe aşağıdakilerden hangisidir?

a) Galiçya Cephesi

b) Batı Cephesi

c) Çanakkale Cephesi

d) Kafkas Cephesi

e) Kanal Cephesi

214)Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nin

sonuçlarından biri değildir?

a) İstanbul’a karşı kazanılmış üçüncü siyasal

zaferdir.

b) Millî irade fikri öne çıkarılmıştır.

c) Türk milletinin bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğü

yolunda kararlı olunduğu, İstanbul hükûmetine ve

bütün dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

d) Mustafa Kemal Paşa, bütün ülkeye emir

verebilme selahiyetine kavuşmuştur.

e) Millî Mücadele’nin gerçekleştirilmesi için gerekli

olan bölgesel millî teşkilatların birleştirilmesi

sağlanmıştır.

215)Sivas’ta çıkarılan ve Millî Mücadele’nin resmî

bir yayın organı gibi çalışmalar yapan gazete

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Minber Gazetesi

b) Albayrak Gazetesi

c) Ulus Gazetesi

d) Tanin Gazetesi

e) İradeyi Milliye gazetesi

216)Hak ve yetkilerin anayasa tarafından

belirlendiği, kral ya da hükümdarın hareket

alanının parlamento tarafından sınırlandığı

yönetim biçimi olarak tanımlanan kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meşrutiyet

b) Cumhuriyet

c) Demokrasi

d) Parlamento

e) Kanun

217)I. Dünya Savaşı sonrası Wilson İlkeleri'ne ters

düşmemek için galip devletlerin geliştirdiği yeni

bir sömürgecilik yöntemi olan ve kendi kendini

idare edemeyen bir memleketi idare etmek için

Milletler Cemiyeti’nin bir devlete verdiği vekillik

olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Manda

b) Şura

c) İttifak

d) Vekâlet

e) Kurucu Meclis

218)1881 yılından itibaren borçların ödenmesi için

Osmanlı Devleti’nin mali kaynaklarına el koyan

idari kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sekban-ı Cedit

b) Hatt-ı Hümayun

c) Meclis-i Umumi

d) Nizam-ı Cedit

e) Düyûn-ı Umûmiye

219)Mustafa Kemal Paşa’nın Şam’da II.

Abdülhamit yönetimine karşı kurduğu cemiyet

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

b) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

c) Ahrar Fırkası

d) Halaskâr Zabitân Grubu

e) Türk Ocağı

220)Aşağıdakilerden hangisi boğazların ve

İstanbul’a giden yolların güvenliğini elinde tutmak

isteyen işgalci devletlerin ve İstanbul hükûmetinin

teşvikiyle çıkarılan ayaklanmalardandır?

a) Yozgat-Zile Ayaklanmaları

b) Bolu-Düzce-Hendek ve Adapazarı

Ayaklanmaları

c) Konya İsyanları

d) Millî Aşiret Ayaklanması

e) Kuva-yı İnzibatiye

221)Aşağıdakilerden hangisi Heyet-i Temsiliye’nin

Sivas Kongresi’nde yürütme yetkisini kullandığına

kanıt olarak gösterilebilir?

a) Yurttaki millî cemiyetlerin birleştirilmesi

b) Meclis-i Mebusan’ın toplanmasına karar

verilmesi

c) Millî sınırlardan bahsedilmesi

d) Mustafa Kemal Paşa’nın kongre başkanlığına

seçilmesi

e) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına

atanması

222)Batı Anadolu’da kurulan direnme örgütlerine

genel olarak ne ad verilmiştir?

a) Felah-ı Vatan

b) Tealî-i İslam Cemiyeti

c) Redd-i İlhak Cemiyeti

d) İttihat ve Terakki Cemiyeti

e) Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti

223)Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Savaşı’nın

doğuda ilk teşkilatlanmasını başlatan ve 10 Mart

1919’da Erzurum’da şubesi açılan Vilayat-ı Şarkiye

Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin şube

başkanıdır?

a) Mustafa Kemal Paşa

b) Cevat Dursunoğlu

c) Raif Dinç

d) Kâzım Karabekir

e) Kâzım Yurdalan

224)18 Ekim 1912 tarihinde imzalanmasıyla

Trablusgarp Savaşı’nı sona erdiren antlaşma

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Londra Antlaşması

b) Bükreş Antlaşması

c) Atina Antlaşmas

d) Uşi Antlaşması

e) İstanbul Antlaşması

225)Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman

cemiyetlerden biri değildir?

a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

b) Kilikyalılar Cemiyeti

c) Wilson Prensipleri Cemiyeti

d) Teali İslam Cemiyeti

e) Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

226)Aşağıdakilerden hangisi, 16 Mart 1920’de

İstanbul’un resmen işgalinin sonuçlarından biri

değildir?

a) Osmanlı saltanatının iradesini kaybetmesi

b) Osmanlı Meclisi-i Mebusanı’nın tarihe karışması

c) Anadolu’ya kaçabilen milletvekillerinin I.

TBMM’ye katılması

d) Misak-ı Millî’nin ilan edilmesi

e) Ankara’da I. TBMM’nin açılması

227)Amasya Görüşmeleri’yle, Anadolu ve Rumeli

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yasal bir kuruluş

olarak İstanbul hükûmetince tanınması cemiyete

hangi konuda önemli bir imkân sağlamıştır?

a) Mustafa Kemal’i başkan seçmiştir.

b) Millî cemiyetleri bünyesinde toplamıştır.

c) Üyelerini seçimle belirlemiştir.

d) Temsil Kurulu’nu oluşturmuştur.

e) Siyasal etkinliği artırmıştır.

228)2 Aralık 1823’te ABD Kongresi’ne sunulan ve

ABD dış politikasının esaslarının belirlendiği

doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

a) Truman Doktrini

b) Monroe Doktrini

c) Eisenhower Doktrini

d) Reagan Doktrini

e) Carter Doktrini

229)I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı

Devleti’nin başında bulunan ve bütün

Müslümanlara 'Cihad' çağrısı yapan Halife Sultan

aşağıdakilerden hangisidir?

a) V. Mehmet Reşat

b) Abdulmecit

c) Abdulaziz

d) II. Abdulhamit

e) Sultan Vahidettin

230)Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselme

dönemlerinde yetenekli padişahların tahta

çıkmasını sağlayan veraset sisteminin, gerileme ve

dağılma süreçlerinde değiştiği ve hanedanın en

yaşlı ve olgun (ekber-erşed) olanının tahta

çıkmaya başladığı görülmektedir.

Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde

bozulmaya neden olur?

a) Askerî alanda

b) Merkezî idarede

c) Taşra idaresinde

d) Ekonomik alanda

e) Toprak sisteminde